La Proclamation, en créole, de l‘abolition de l’esclavage

En 1835, le Gouverneur Sir William Nicolay choisit de proclamer officiellement l’abolition de l’esclavage, en créole mauricien.

C’est un document fondamental à plus d’un titre. Un texte émouvant à lire d’abord car il s’adresse directement aux esclaves. Ensuite, en choisissant délibérément le créole comme langue de communication pour expliquer les conséquences de cette proclamation exceptionnelle, il officialise de facto pour la première fois la langue créée et parlée à l’Ile Maurice.

En 2015, les élèves des écoles primaires mauriciennes passent un examen en créole, pour la première fois.

180 ans, un long travail de reconnaissance et de retrouvailles avec notre identité.

Le texte ci-dessous est la version en Kreol Morisien d’aujourd’hui faite par Arnaud Carpooran.

PROKLAMASION « Pou bann nwar esklav dan Moris »

Depi ki nou Lerwa finn nomm mwa Gouverner sa pei-la, mo finn bien kontan fason travay ek fason viv laplipar parmi zot

Mo finn kontan sirtou kan mo finn trouv zot amize trankilman pou Zour Bonane ki finn fek pase ; san tapaz, san lager, san tro bwar ; parski mo panse ki sa pou al touzour koumsa, e ki zot pou merit faver ki Lerwa finn anvi fer zot.

Amezir ki zot pou gagn lespri, ki zot pou konn lalwa, zot pou kone ousi ki tou dimounn bizin travay, bizin fer so louvraz, bizin swiv lord so sef : tou dimounn, ki li tipti, ki li gran, ki li ris, ki li pov, pou bizin travay enn metie ; parski Bondie finn mark nou pou sa ; parski Bondie mem ki finn oule ki tou dimounn reisi gagn, avek so louvraz, seki li bizin ; e zot Lerwa, limem, dan lazourne, li travay dan so lespri pou mazine ki kapav fer pou fer zot kontan ! Si nou napa travay, kouma nou pou gagn nou manze ? Kouma nou pou gagn lakaz, linz ; kouma pou pey sirirzien kan nou malad ; kouma nou pou nouri nou fam, nou zanfan, nou fami ? Kouma nou pou gagn medsinn pou nou bann zanfan kan zot bizin ? Dan tou pei, enn Nwar bon size, ki travay bien pandan lazourne pou so met, san ki li kokin, san ki li sou, san ki li lager, san ki li maron ; ki aswar, retourn dan so lakaz pou retrouv trankil, so madam, so zanfan, so kamarad, sann-la li merite ki Lerwa konsider li koumadir so zanfan… Sann-la li ena drwa apel Lerwa so papa !

Lerwa finn fer enn lalwa ki nou pou swiv biento, e ki pou fer zot konn zot louvraz ; ki pou fer zot konn zot louvraz ; ki pou fer zot kone ki zot bizin fer : Lerwa, ansam avek bann Angle, finn aste zot avek zot met pou rann zot lib, pou bann Nwar zabitan, li pou dan 6an ; pou bann Nwar domestik, zouvriye, etc., li pou dan 4 an.

Pandan sa peryod-la, si zot finn bien travay, zot tou pou vinn lib. Me rapel bien ki sa liberte-la li koumadir dan zot lame, e si zot pares, si zot fer fronte, si zot pa ekout lord zot sef, si zot bwar, si zot napa travay, si zot kokin, si zot maron…, sa liberte-la li riske napa vini e zot pou fer li rekile pou plisier lane !

Premie zour sa mwa ki pe vini la, ki apel Fevriye, zot tou pou perdi zot tit Esklav e zot pou apel Apranti, kouma zot abitie apel bann Nwar 14 An ; me, kouma mo finn deza dir zot, bann Nwar zabitan zot pou lib dan 6 an ; e bann Nwar domestik, zouvriye, etc., dan 4 an. Aster mo dir zot ki lalwa dir pou zot met, ek zotmem :

        • 1e.- SAPIT 4- Tou Nwar apranti pou bizin servi zot met kouma bann bon size, e zot pou swiv so lord dan travay ki donn zot parey kouma li dekrir dan lalwa. »
        • 1e.- SAPIT 5.- Tou met pou swagn zot bann apranti kan zot malad, ou kan zot bien pa pou fer zot ditor, tel ki lalwa limem li dir.

Par sa lalwa-la, zot trouve bien ki zot met bizin swagn zot dan lopital ; bizin nouri zot, bizin donn zot linz ek veye ki personn napa fer zot ditor. Zot bann apranti, bizin swiv lord zot bann met ek travay pou li san fer li ditor.

Pou tou bann Nwar ki travay bitasion, dan lizinn disik ouswa dan latelie, lalwa finn dir ki zot bizin travay 45hr lasemenn pou zot met, e koumsa, kan zot pou travay bien pou zot met, pandan sa tan-la, zot va kapav gagn enn zour antie ouswa enn zour edmi, koumsa, dan lasemenn, pou travay pou zotmem. Me lerwa, li anvi ki sa travay-la tom dan louvraz zot met ki pou pey zot, zot pou kapav travay pou lezot dimounn ; oubien dan zot zardin, oubien dan bann lezot louvraz kouma panie, nat, sak, kof, anfin, lezot metie. Pou ki avek larzan ki zot pou gagne, zot va kapav azout enn ti bouyon ansam avek zot diri sek e nouri ek swagn zot zanfan ki napa kapav travay. Parski sa bann-la, zot met napa sipoze nouri zot, ni swagn zot. Larzan ki zot pou gagne, samem ki pou servi pou sa bann zafer-la.

Tou Nwar ki apel domestik, zot pou vinn lib toutafe dan 4 an, me pandan sa tan-la, zot pou bizin servi zot met ek fer tou louvraz ki domestik ti touletan fer.

Pou zot napa perdi larzan ki zot pou kapav gagne kan zot travay kouma bon Nwar, nou pou fer lev enn biro pou ki, kan zot oule, zot kapav met zot larzan, ki zot pou kapav repran kan zot bizin.

Pou ena Ziz dan tou bann kartie ki pou ekout zot bann met kan zot bann apranti pou fer zot ditor ; me ousi pou ekout zot kan bann met pou fer zot ditor. Sa bann Ziz-la se bann Protekter pou zot bann met, me zot pou Protekter pou zot ousi, e zot pou pini tou seki merite.- Mo panse zot finn konpran, apre ki mo finn bien koz ar zot, ki zot bizin travay kouma bon Nwar, swiv lord zot met, fer bien zot louvraz, pou ki zot met napa port plint avek Ziz ek fer zot pini.- Kan lalwa pou sorti, zot pou kone ki manier zot pou pini, e zot pou trouve ki kan tou zot bann lezot kamarad, ki finn fer bon size, pou vinn lib, tou saki finn fer pares, finn fronte, zwe, etc., zot va oblize travay ankor pou zot met.

Donk, mo angaz zot ekout bien mo parol ; travay ek bon leker ; inpe pli bien ki avan ; napa ekout bann move labous ki pou rod deranz zot dan zot louvraz, aprann larelizion pou zot vinn bann Kretien, e fer zot met kontan, pou ki mo ousi mo kontan, e pou ki mo fer tou saki mo kapav pou trouv zot dan zot boner.

Port-Louis, Ile Maurice, 17 Zanvie 1835

L‘histoire de l’Ile Maurice vous intéresse ?

Réservez une balade et plongez dans le passé !